Klimatilpasning-prosjekt

Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør

Prosjektnavn: Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør
Fylke: Oslo
Søker: Klimaetaten, Oslo kommune
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann

En av hovedutfordringene i urbane områder er overvann og oversvømmelser. Problemene forsterkes med klimaendringene og fortetting. Å få store mengder regn over et begrenset område på kort tid ville ikke nødvendigvis være et stort problem i et naturområde, men i det bygde samfunn kan det medføre store skader.

I denne studien er det gjennomført en hydraulisk modellering av et styrtregn på Bislett i Oslo. Scenarioet som er analysert er en ekstremnedbørhendelse som tilsvarer den såkalte «Københavnhendelsen», som er ca. tre ganger større enn det som er målt i Oslo tidligere. Likevel er det ikke usannsynlig at en slik hendelse også vil kunne skje i Oslo.

Resultatene viste meget omfattende skader, og de totale kostnader ble beregnet til minst 580 millioner kroner. Skader på bygninger og innbo utgjør den høyeste kostnaden på ca. 351 millioner kroner, og av dette utgjør private bygg ca. 260 millioner kroner.

Det er utarbeidet en komplett katalog med enhetspriser og terskelverdier for de mest sentrale hoved- og underkategorier (se vedlegg til fagrapport). Kostnadene er dels basert på norske tall, og dels basert på internasjonale erfaringstall tilpasset norske forhold.

Relevante ressurser