Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i drikkevannskilde

Prosjektnavn: Klimatilpasning i drikkevannskilde
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Drikkevann

Haugesund vannverk forsyner over 40 000 personer i tre kommuner. Råvannsuttaket er fra Stakkastadvatnet, en stor og god råvannskilde som har vært aktivt fulgt opp i lang tid. Vannet er et typisk vestlandsvann, hvor nedbørsfeltet har lite løsmasser og så godt som ingen infiltrasjon i grunnen. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor minimal og intens nedbør vil i stor grad forårsake erosjon og tilføre vannkilden organisk materiale. Videre har varmere vintre ført til at vinterstagnasjonen uteblir, noe som igjen påvirker den økologiske tilstanden i vannet.

Klimarisikoanalysen som er gjennomført i prosjektet har hatt fokus på:

  • Klimapåvirkninger som har potensiale til å påvirke råvannskvalitet og råvannsmengde.
  • Tiltak i nedbørfeltet som er aktuelle for kommunen som vannverkseier, planmyndighet og som grunneier i nedbørfeltet.

Sannsynligheten for og konsekvensene av ulike klimarelaterte hendelser er vurdert med Mattilsynets ROS-analyse sine begreper for vannforsyning. I prosjektet har en sett på følgende klimarelaterte risikoelementer:

  •  Økt nedbør og økt nedbørintensitet
  •  Økt temperatur og forlenget vekstsesong
  •  Tørkeperioder

Aktuelle tiltak

Mulige tiltak for å forbedre situasjonen inkluderer tilbakeføring av tekniske inngrep i vassdrag og våtmark for å gjenopprette naturlig fungerende økosystemtjenester, herunder fordrøyning, erosjonsvern, naturlig vannrensing.

Veien videre

Kommunen skal videre utarbeide en forvaltningsplan for drikkevannskilden som verktøy for myndighetsutøvelse. Planen skal samle tilgjengelig informasjon, modellere utvikling og vurdere aktuelle tiltak for å forsinke eller motvirke endringer som pågår. Kunnskapen skal brukes tverrfaglig i kommunene som nedbørsfeltet ligger i, samt integreres i
kommunale planer på alle nivå.

Relevante ressurser