Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt gjennomført av Fylkesmannen i Troms, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Veiledningen er ikke uttømmende, men en samling eksempler på hvordan kommunen kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene i planarbeidet i kommunen. Veilederen inkluderer også naturtyper som har betydning for å dempe virkninger av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Det finnes også en generell veiledning om naturtyper i arealplanlegging.

Klimatilpasning som del av naturforvaltningen

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som flom, skred, overvann, avrenning m.m. i andre deler av samfunnet.

Naturtype og konsekvens må omtales og vurderes i planene hvis det er relevant. Planmyndigheten må vurdere hvilke naturtyper det er relevant å omtale ut ifra tematikken på planen.

Hvilke naturtyper må du ta hensyn til?

Her kan du velge noen aktuelle naturtyper. Listen er ikke uttømmende.