Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Prinsipper for klimatilpasset naturforvaltning

Naturtype og konsekvens må omtales og vurderes i planene hvis det er relevant. Planmyndigheten må vurdere hvilke naturtyper det er relevant å omtale ut ifra tematikken på planen.

Hvilke naturtyper må du ta hensyn til?

Her kan du velge noen aktuelle naturtyper. Listen er ikke uttømmende. Naturtypene er navngitt etter NiN2 . naturtypenavn etter DN Håndbok 13 står i parentes.