Ålegras vokser på sjøbunnen i strandsonen og er viktig oppvekstområde for fiskeyngel, blant annet kysttorsk, og beiteområde for fugl.

Økosystemtjenester

Marine undervannsenger er oppvekstområder for fiskeyngel og andre arter og er således viktig for de kommersielle ressursene i området

Klimautfordringer

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid