Rabber og lavheier er knyttet til mark som vanligvis mangler eller har et tynt og ustabilt snødekke om vinteren. De finnes på avgrensede koller eller flater med lite snødekke og er betydelig mer utsatt for vind enn lesider.

Rabber i kalkrike fjellområder er artsrike og inneholder flere regionalt sjeldne arter. Naturtypen er også voksested for mange rødlistearter, både karplanter og lav.

Naturtypen er listet som NT i Norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • viktige beiteområde for tam- og villrein
  • rekreasjon
  • lavinnsamling til ekstrafôring av tamrein

Klimautfordringer

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid