Strandeng og strandsump er viktige hekke- og rasteplasser for fugl, og reduserer hastighet, høyde og varigheit på bølger.

Økosystemtjenester

  • Rett vegetasjonsdekke på strandenga kan stabilisere og hindre erosjon
  • Renser vann som renner inn i fjæresonen. Naturtypen er derfor viktig for rensing av miljøgifter.
  • Beite, slått og høsting av råstoff.
  • Reduserer varighet på stormflo ved å ta opp vann.

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid