Snøleier kjennetegnes først og fremst ved et langvarig snødekke som begrenser vekstsesongens lengde og som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid.

Artssammensetningen varierer mellom tidlige, sene og ekstremt sene snøleier. Jordsmonnet er enda fuktigere enn i lesidene fordi snøsmelting ut over sommeren bidrar med en langvarig tilgang på vann.

Snøleier i fjellområdene er viktige beiteområder både for vilt og husdyr.

Snøleier er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • vannstrømregulering
  • beiteressurs
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Økte temperaturer gjør at snøleiene smelter tidligere. Dette får negative konsekvenser for arter som er avhegige av snøleiene og kan føre til redusert utbredelse.

I høyereliggende områder ventes det en foreløbig økning i tykkelsen på snøleiene. Også dette kan redusere artsmangefoldet og gjøre det mindre robust.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid