Økosystemtjenester

  • stabiliserer strandlinja
  • kystbeskyttelse mot ekstreme stormer og havnivåstigning, og samler opp/renser vann

Klimautfordringer

Tiltak

Det er lite en kan gjøre for å begrense klimaendringenes påvirkning på naturtypen, derfor vil det være viktig at kommunen reduserer andre påvirkninger på naturtypen som uttak av stein og grus for å hindre ytterligere erosjon.

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid