Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir retningslinjer for kommunenes arbeid med klima. Retningslinjen skal legges til grunn ved:

 • planlegging etter plan- og bygningsloven
 • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

Slik bruker du veilederen

Første steg i veilederen gir en kort oversikt over hvordan man kan jobbe med klima- og energiplanlegging. I denne delen vil hele prosessen oppsummeres punktvis, før de neste sidene går i dybden på hvert enkelt punkt. Veilederen vil guide deg gjennom hele prosessen for klima- og energiplanlegging.

Selv om det gis en oversikt over prosessen for å utarbeide en klima- og energiplan, er ikke dette en veileder til plansystemet. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning handler også om klimatilpasning. Denne veilederen inneholder kun tiltak innen klimagassreduksjon og energiplanlegging.

 1. 1 Hvordan jobbe med klima- og energiplanlegging?
 2. 2 Hvordan organisere klima- og energiplanlegging?
 3. 3 Hvordan fordele roller og ansvar?
 4. 4 Hvordan utarbeide planprogram?
 5. 5 Hvordan fastsette mål?
 6. 6 Samfunnsøkonomisk vurdering av tiltak og virkemidler
 7. 7 Hvordan lage et handlingsprogram?
 8. 8 Gjennomføring og resultatoppfølging
 9. 9 Nødvendig kunnskap
 10. 10 Bruk av statistikk, og andre tall
 11. 11 Hvor store er klimagassutslippene i din kommune?
 12. 12 Framskrivinger og beskrivelser av trender
 13. 13 Beregne indirekte utslipp og livsløpsutslipp
 14. 14 Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 15. 15 Tabell for omregning til CO2-ekvivalenter
 16. 16 Tabeller for omregning fra energivare til kWh
 17. 17 Statistikk for utslipp før 2009
 18. 18 Beskrive eller tallfeste virkninger av tiltak