Kommunal areal- og transportplanlegging

Tiltakene kan bidra til kortere reiseavstander, legge til rette for syklende og gående og mer effektive kollektivløsninger. Samordning på tvers av sektorer i kommunen, og med andre kommuner og fylker er nødvendig.

Aktuelle tiltak:

 • Fortetting i eksisterende bebyggelse og langs kollektivakser.
 • Høy arealutnyttelse i nye utbyggingsområder.
 • Samlokalisere funksjoner som boliger, arbeidsplasser, barnehager og andre servicefunksjoner, for å redusere transportbehovet.
 • Lokalisere prioriterte funksjoner ved kollektivknutepunkter.
 • Etablere eller utbedre gang- og sykkelveier.
 • Øke tilgjengelighet til holdeplasser for gående og syklende.
 • Etablere pendler-/innfartsparkering.
 • Lokalisere virksomheter for godstransport med god tilgang til jernbane, havn eller hovedvegnett.

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Kommunen kan legge til rette for konsentrert arealbruk gjennom sin rolle som planmyndighet.

Som grunneier kan kommunen sikre ytterligere kvaliteter gjennom privatrettslige avtaler. For eksempel krav til ladere for el-biler og energiløsninger i bebyggelsen utover kravene i byggteknisk forskrift.

Som eier av kommunehus, grunnskoler, barnehager og andre institusjoner kan kommunen sikre at disse lokaliseres og driftes slik at de styrker oppfølgingen av vedtatte planer.

Overordnede samfunnsmål og retningslinjer for arbeid med disse kan innarbeides i både samfunns-, areal- og handlingsdelen av kommuneplanen. Med god forankring i kommuneplanen kan man ta i bruk en rekke virkemidler for å nå lokale klimamål. 

 • Følge opp kommuneplanens intensjoner gjennom delplaner.
 • Videreføre arbeidet gjennom reguleringsplaner, slik at detaljene i utbyggingsområder tilpasses målene.
 • Fastsette reguleringsbestemmelser for bygninger, veier, havner og kaianlegg i planområdet.
 • Fastsette reguleringsbestemmelser for antall boliger og boligstørrelse i planområdet, bruk av arealer, trafikkregulerende tiltak og tilrettelegging for fjernvarme.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Som regional planmyndighet skal fylkeskommunen utarbeide regionale planer basert på hva som er de viktigste regionale utfordringene, med utgangspunkt i nasjonale mål og rammer. 

Fylkeskommunen kan ta initiativ til tidlig oppfølging av kommunenes planarbeid og fremme innsigelse dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planer.

Som eier av videregående skoler kan fylkeskommunen lokalisere disse slik at brukere og ansatte får kort reisevei.

Som veieier kan fylkeskommunen samordne utvikling og drift av veier med kommunale planer, slik at en bygger opp under konsentrert arealbruk på tvers av kommunegrenser.

Regional areal- og transportplanlegging

Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er derfor et godt samspill på regionalt nivå. Tiltakene kan bidra til strukturelle endringer som gir kortere og færre reiser med bil, økt andel kollektivtransport, og at flere av de kortere reisene kan gjennomføres til fots eller på sykkel.

Aktuelle tiltak:

 • Utarbeide regional plan for å redusere transportbehovet, i tråd med føringene i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
 • Tilpasse kommunale planer til mål og føringer for regional utvikling som reduserer transportbehovet.
 • Interkommunalt plansamarbeid for samordnet utvikling på tvers av kommunegrenser.
 • Sikre gode kollektivtraseer på tvers av kommunegrenser.
 • Sikre sammenheng i gang- og sykkelveisystemet på tvers av kommunegrenser.
 • Samordne utviklingen av gang- og sykkelveier med lokaliseringen av holdeplasser for kollektivsystemene.

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Kommunens handlingsrom er i hovedtrekk det samme som beskrevet for kommunalt nivå, mange av tiltakene er også de samme. Den viktigste forskjellen består i at mange av tiltakene må innpasses i en regional sammenheng og samordnes med andre tiltak i andre kommuner og fylkeskommuner for at de skal gi ønsket effekt.

Kommunen kan:

 • Bidra aktivt til god regional samordning, i rollen som lokal planmyndighet. Dette arbeidet bør startes i forkant av rullering av kommuneplanen, for å unngå unødige ekstrarunder og innsigelser fra nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller sektormyndigheter.
 • Foreslå og drøfte regionale grep med fylkeskommunen, også i saker som først og fremst berører andre deler av regionen.
 • Synliggjøre hvilke særlige utfordringer fylkeskommunen står overfor ved tilpasninger til regional plan.
 • Kommunen kan bruke innsigelsesretten, dersom vesentlige interesser blir negativt berørt av nabokommunens planlegging. Trafikkavvikling og transportløsninger kan være et tema i denne sammenhengen.
 • Legge til rette for en god regional utvikling gjennom privatrettslige avtaler, i områder der de er grunneier og når de kjøper tomter.
 • Bidra til forståelse og forankring for de regionale utviklingsmålene gjennom rollen som lokal samfunnsutvikler.
 • Som skoleeier, tjenesteleverandør og byggesaksbehandler kan kommunen også bidra. For eksempel kan to kommuner samarbeide om eierskap til en skole og definere skolekretsen på tvers av kommunegrenser. Dette bryter med tradisjoner, men bør likevel vurderes der det kan bidra til konsentrert arealbruk og bedre transportløsninger.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer. Planene bør avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet. Som regional planmyndighet kan fylkeskommunen gjøre følgende:

 • Lage planer som trekker langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.
 • Ta initiativ til tidlig oppfølging av både samfunnsdelen og arealdelen ved rullering av kommuneplanene.
 • Utvikle egne planer i samarbeid med andre fylkeskommuner, statlige aktører og andre.
 • Bruke innsigelsesretten dersom kommunens planlegging avviker fra regionale planforutsetninger.

Fylkeskommunen har også mulighet til å 

 • gjøre gode valg når de lokaliserer skoler, både på lokalt og regionalt nivå
 • tilpasse utvikling og drift av kollektivtransport og veier

skape forståelse for målene i den regionale utviklingen, ikke bare blant politikere og i kommunene men i befolkningen som helhet

Eksempler:

Ressurser og videre veiledning

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier blant annet at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Under finner du god informasjon, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Under finner du ytterligere ressurser til inspirasjon for god og klimavennlig areal- og transportplanlegging.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid