Beregne effekten av klimatiltak

Her finner du verktøy for å beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak i nybygg. Regnearkene under er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet og kan brukes til å beregne effekten av tiltak på direkte utslipp, men ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette her

Trebasert karbonlagring i bygningsmasse

Regnearket beregner klimaeffekten av å bruke treprodukter som bygningsmateriale. Klimaeffekten av trematerialet kan beregnes for eksisterende bygningsmasse eller i planlagte bygg, i en kommune eller et fylke.

Utfasing av fossile energikilder til oppvarming

Regnearket beregner klimaeffekten av å endre hvilken energikilde man benytter til oppvarming av bygg. Ett eksempel kan være utslippsreduksjonen ved omlegging fra fossile til fornybare energikilder.

Kuldeanlegg og varmepumper

Regnearket beregner klimaeffekten av å bytte ut kuldeanlegg eller varmepumper som benytter hydrofluorkarboner (HFK) som kuldemedium til anlegg med naturlige kuldemedier (ammoniakk, CO2, hydrokarboner) eller til en HFK med lavere globalt oppvarmingspotensiale (GWP).

Forbildeprosjekter

Aktuelle støtteordninger

Grønne lån

Guide til miljøvennlige materialer

Presentasjon

I denne presentasjonen fra Miljødirektoratet får du en praktisk introduksjon til mulighetene som ligger i å kartlegge klimatiltak i forkant av et byggeprosjekt. Den kan for eksempel brukes som mal dersom du ønsker å presentere disse ideene for andre. 

Se opptak av Miljødirektoratets webinar om hvordan du kan bestille et klimavennlig bygg. Her får du konkrete tips og råd for å kartlegge klimavennlige løsninger allerede i idéfasen for byggeprosjektet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid