Gi leverandørene tydelige funksjonskrav

Flere kommuner og virksomheter kan med fordel gå sammen om å stille likelydende krav til leverandørene. Ingen leverandører bygger om maskinparken sin for én kommune. Får de derimot et tydelig signal om at dette kommer som et krav fra flere virksomheter – altså at det er et større marked å produsere for over tid – vil leverandørene strekke seg lenger i utvikling av nye og grønne løsninger.

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kunngjorde i 2017 at de vil "stille krav knyttet til drift av bygge- og anleggsplasser etterhvert som utslippsfri teknologi og kunnskap blir tilgjengelig på markedet".

Oslo kommunes krav til fossil- og utslippsfrie byggeplasser

 

Krav til drivstoff for anleggsmaskiner og utstyr:

Leverandøren skal benytte følgende drivstoff for anleggsmaskiner og utstyr forutsatt at det er tilgjengelig i markedet, i prioritert rekkefølge:

 • Med nullutslippsteknologi menes bl.a. elektriske eller hydrogendrevne maskiner og utstyr.
 • Hybridløsninger med biodrivstoff. Hybridkjøretøy eller -maskiner bør helst kunne lades.
 • Drivstoff som oppfyller EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff. Leverandøren skal prioritere biodrivstoff basert på avfall og rester. Biodrivstoff basert på palmeolje, skal unngås.
 • Annet drivstoff kun dersom de øvrige ikke er tilgjengelige i markedet.

Kravet om nullutslippsteknologi og hybridløsning reduseres forholdsmessig dersom netteier ikke klarer å levere nok strøm til byggeplass.

Krav til byggtørk og byggvarme:

 • Leverandøren skal levere en utslippsfri og mest mulig energieffektiv tørkeprosess som gir mest mulig optimal temperatur for tørking og herding.
 • Leverandøren skal sørge for at bygget er tettet mest mulig før man starter oppvarming.
 • Leverandøren skal unngå løsninger ved byggtørk og byggvarme som vil tilføre fukt til bygget.

Krav til brakkerigger:

 • Leverandøren skal benytte mest mulig energieffektive brakkerigger. Bl.a. skal brakkeriggen være godt isolert på nivå med krav i TEK10. Brakkeriggen skal ha system for senkning av temperatur om natten og i helger og ferier.
 • Leverandøren skal sørge for at belysning på byggeplassen er energieffektiv og styrt.

Kilde: Omsorgsbygg Oslo KFs miljøoppfølgingsplan.

Forankre tiltak om klimavennlige byggeplasser

Vedtak om å etterspørre klimavennlige byggeplasser kan forankres i:

 • kommunens klima- og energiplan
 • vedtak i det enkelte byggeprosjektet
 • kommunedelplan
 • andre relevante planverk

Noen kommuner har også formuleringer om dette i innkjøpsreglementet.

Konkrete krav til fremtidige anskaffelser 

Erfaringen til Trondheim kommune er at det er viktig å komme i gang tidlig med dialogen. Bransjen trenger forutsigbarhet, og er villige til endring om byggherrene stiller krav, men kravene må være tilpasset det som er mulig å levere.

I Trondheim kommunes innkjøpsreglement, vedtatt i 2017, står det eksempelvis at "Det skal stilles krav om fossilfrie anleggsplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner der dette er tilgjengelig og gjennomførbart innen rimelige praktiske og økonomiske rammer."

Utviklingen av høye, men gjennomførbare krav skjedde i etterkant av en dialogkonferanse med leverandørene.

Videre veiledning

Veiledere med forslag til kravformuleringer og råd om prioriteringer:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid