Klimagassutslipp fra energiproduksjon i Norge kommer fra avfallsforbrenning, fossil energi i fjernvarmeproduksjon, gasskraftverk og kullkraftverket på Svalbard. Økt produksjon av fornybar kraft gir ikke i seg selv reduserte utslipp, klimagevinsten oppnås dersom den erstatter bruk av fossile energibærere. Kommunen og fylkeskommunen kan legge til rette for å produsere fornybar energi gjennom egen myndighet, sin rolle som samfunnsplanlegger og gjennom eierskap i energiselskap.

Fornybare energikilder

Kommunen og fylkeskommunens handlingsrom i fornybar kraftproduksjon:

Aktuelle tiltak

Tilstrekkelig produksjon og overføring av elektrisitet fra fornybare energikilder, er en forutsetning for mange klimatiltak og et klimavennlig energisystem. Kommunen og fylkeskommunen har myndighet og handlingsrom til å påvirke:

  • utbygging av nye eller utvidelse av eksisterende vann- og vindkraftverk
  • ny eller økt kraftproduksjon fra andre fornybare energikilder
  • lokale støtteordninger for distribuert strømproduksjon - for eksempel til solceller eller mindre vindturbiner

Kommunen og fylkeskommunen er i mange tilfeller eier av energiselskap eller avfallsforbrenningsanlegg og kan påvirke disse gjennom eierstyring.

Som samfunnsutvikler kan kommune og fylkeskommune initiere eller utvikle prosjekter i samarbeid med regionale og lokale aktører.

Fylkeskommunen kan også utarbeide regionale planer for bygging av små vannkraftverk eller vindkraftverk i samarbeid med berørte fagetater.

Nytten ved utbygging av nye kraftverk eller utvidelse av eksisterende må avveies mot andre miljø- og samfunnsinteresser. Regulerbar kraftproduksjon og kraftproduksjon om vinteren er mer verdifull enn uregulerbar produksjon og produksjon om sommeren, både i et klimaperspektiv og for forsyningssikkerheten i kraftsystemet.

Informasjon om tilgang på miljøvennlige energiressurser bør inngå i kommunens og fylkeskommunens klima- og energiplaner.

Dialog med områdekonsesjonær

Ta kontakt med områdekonsesjonær:

  • hvis kommunen trenger informasjon om forhold i kraftnettet i forbindelse med klima- og energitiltak
  • hvis kommunen planlegger støtteordninger for å produsere elektrisitet 
  • hvis kommunen skal legge om fra elektrisitet til fjernvarme

Ta kontakt med fjernvarmeselskapet i området ved spørsmål om fjernvarme.

Ved planer om etablering av større kraftverk vil hovedkontakten om nettilknytning være mellom det aktuelle energiselskapet og nettselskapet, men generelt er god dialog mellom kommunen og nettselskap nyttig for en gjensidig forståelse om planer som påvirker utviklingen av kraftsystemet og kommunens energiforsyning.

Aktuelle støtteordninger

Ressurser og tilleggsinformasjon

Eksterne ressurser

Veiledning og retningslinjer fra regjeringen

Intern veiledning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid