Klimasats-prosjekter

Her følger en oversikt over utvalgte kommuner og fylkeskommuner som har fått Klimasats-midler til å utrede mulighetene for biogassproduksjon. Klikk deg inn på de enkelte prosjektene for å se mer detaljerte beskrivelser og aktuelle dokumenter som søknad, tilsagnsbrev og sluttrapport fra Klimasats-prosjektet.

Produsere biogass av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall – Sør-Fron kommune

Kommunene Ringebu, Sør-Fron, og Nord-Fron samt Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap ville vurdere potensialet for et eller flere anlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og matavfall i Midt-Gudbrandsdalen.

Tilrettelegge for bruk av biogass i Rogaland – Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har utredet potensialet for å bruke biogass på lokale ferger og mulighetene for å etablere en fyllestasjon for biogass i tilknytning til en lokal fergekai. De ønsket også å finne ut hvordan fylkeskommunen kunne bidra for å utvikle et marked for biogass og andre løsninger for sluttkunder.

Produsere biogass fra husholdningsavfall, husdyrgjødsel og slam og død fisk fra oppdrettsnæringen – Alta kommune

Alta kommune ville utrede mulig produksjon av biogass fra husholdningsavfall, husdyrgjødsel, slam og død fisk fra oppdrettsnæringen.

Produsere biogass av kloakk fra innbyggere, besøkende og skipstrafikk – Aurland kommune

Aurland kommune ville se på muligheten for å produsere strøm og varmtvann fra biogass basert på kloakk- og avløpsslam fra innbyggere, besøkende og cruisebåter, husdyrgjødsel og matavfall.

Øke produksjonskapasiteten på biogass fra kloakkslam – Målselv kommune

Målselv kommune hadde behov for å øke kapasiteten på behandling av kloakkslam. De ville utrede om teknologien er tilpasset slammengden som de forventer å behandle, utrede om de har kapasitet til å ta imot organisk materiale fra Nortura og Troms Potet. De ønsket også å utrede muligheten for å bruke biogass i kommunale kjøretøy og bruke restutslippet i jordbruksproduksjon.

Vurdere potensialet for biogassanlegg ved naturbruksskolene – Biogass Oslofjord og Telemark fylkeskommune

Biogass Oslofjord ville se på potensialet for biogassanlegg ved naturbruksskolene i Norge, og utdanningsmuligheter rundt disse anleggene for å øke kunnskapen om produksjon og drift av biogassanlegg. 

Produsere biogass av slam fra settefiskanlegg – Utsira Kommune

Utsira kommune ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass av slam fra det planlagte settefiskanlegget på Utsira. Det hadde ikke tidligere blitt bygget biogassanlegg som bruker avfall fra sjøvannsbasert materiale, og Utsira vurderte derfor innovasjonsverdien som høy.

Øke produksjon av biogass – Ås kommune

Ås ønsket å utrede mulighetene for å øke dagens produksjon av biogass ved Søndre Follo Renseanlegg (SFR) i samarbeid med NMBU.

Renseanlegget produserer årlig 800 000 m³ biogass. Omtrent 50 prosent av dette går til produksjon av hetvann og damp som benyttes på eget anlegg. De resterende 50 prosent fakles i dag.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid