Beregne effekten av klimatiltak

Regnearket beregner klimaeffekten av biogassproduksjon fra husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam, både i form av redusert lagringstid og av å erstatte fossile energivarer med biogass.

Veileder for biogassanlegg

Biogass Oslofjord – et samarbeidsprosjekt

Norsk landbruksrådgivning

Nettside med fagartikler om biogass og biorest:

Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi

Biogass er et klimatiltak som kan bidra til nasjonale utslippsreduksjoner mot 2030 og til målet om at Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn i 2050. Med denne strategien legger Regjeringen frem virkemidler for å legge bedre til rette for produksjon og bruk av biogass i Norge.

Virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid