Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Det offentlige har betydelig påvirkning på markedet.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for omlag 500 milliarder kroner årlig og klima- og miljøbelastningen fra slike innkjøp er på rundt 14 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.

Kommunene og fylkeskommunene skal bidra til å omstille til et lavutslippssamfunn og utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i markedet gjennom sine innkjøpsordninger. Anskaffelsesregelverket stiller derfor tydelige krav i lov og forskrift til at kommuner og andre offentlige aktører skal stille miljøkrav i sine anskaffelser. De skal fremme klimavennlige løsninger, der det er relevant.

Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser er spesielt relevant i bygg og anlegg, transport, avfall og vann og avløp. Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) veileder og bistår offentlige innkjøpere med kompetanseheving og nettverksbygging.

Klima- og energiplanens rolle

Kommunenes klima- og energiplan er ett av flere viktige strategiske dokumenter for å fremme hensyn til klima, energi og miljø i kommunens anskaffelsesvirksomhet. Planen bør brukes som et verktøy for forankring av klima- og miljøkrav i anskaffelser.

I tillegg til selve kravene som stilles, kan det være mye å hente på å gjennomgå rutinene for innkjøp. For eksempel kan transportbehovet og kostnadene knyttet til levering ofte reduseres vesentlig dersom innkjøp planlegges godt, samles opp i større enkeltleveranser og leveres med sjeldnere intervall.

Bevissthet og kunnskap om grønne løsninger

Tydelige miljøkrav i anskaffelser og dialog med markedsaktører gir leverandørene kunnskap om kommunens behov og utfordringer. Samtidig får innkjøperen informasjon og kunnskap om muligheter i markedet og nye, grønne løsninger. Leverandørutviklingsprogrammet er et samarbeidsprogram som legger til rette for gode prosesser og dialog mellom markedet og det offentlige. De har mange aktiviteter og tilbud innenfor dialog med markedet på miljø og klima. Målet er å få flere innovative offentlige anskaffelser.

Investering og drift er i kommunen ofte adskilt både på budsjett og virksomhetsområde, men klima- og energiplanen kan legge føringer for at anskaffelses- og driftsbudsjett skal ses i sammenheng. Ved å beregne livssykluskostnader kan kommunen få oversikt over hvilken økonomisk gevinst tiltakene gir på lengre sikt. Ofte kan høyere investeringskostnad veies opp av lavere driftskostnader. Eksempler på slike tiltak er energieffektivisering og anskaffelser av elbiler til kommunens egen drift.

Veiledere til kommunale klimatiltak

Miljødirektoratet har laget flere veiledere med praktiske tips og råd, basert på gjennomførte prosjekter i kommunene, blant annet kommuner som har fått støtte fra Klimasats. Her er noen relevante veiledere hvor klimakrav i anskaffelser er et viktig virkemiddel:

Kommunens rolle og virkemidler

Kommunens roller og virkemidler i dag, og som kan utnyttes i større grad:

 • Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk, som eier og innkjøper.
 • Etterspørre nullutslipp, samlast og ruteeffektivisering ved vare- og tjenesteleveranser, som innkjøper.
 • Etterspørre nullutslipp- eller lavutslippsløsninger i kollektivtransport, fylkeskommunen som innkjøper.
 • Gjøre egne fartøy og innkjøpte tjenester utslippsfrie, evt. fossilfrie på kort sikt, som innkjøper og eier.
 • Fylkeskommunen har spesielt ansvar for å få nullutslipp i hurtigbåter og ferger, oftest gjennom innkjøp av tjenester.Samordne offentlig etterspørsel til skipsbransjen, og gjerne invitere andre etterspørrere med. Gjerne modell etter innovativ anskaffelse av utslippsfrie anleggsplasser. Støtte fra leverandørutviklingsprogrammet er nyttig.
 • Etterspørre utslippsfrie og lavutslippsløsninger i byggetjenester, som innkjøper
 • Etterspørre utslippsfrie og lavutslippsløsninger i driftstjenester og i egen maskinpark, som innkjøper, eier og drifter
 • Kreve biodrivstoff i egen drift og i tjenester (kortsiktig tiltak), som innkjøper
 • Økt bruk av krav og kriterier i offentlige mat- og drikkeanskaffelser, som innkjøper
 • Matsvinntiltak i egen drift og i innkjøpte tjenester, som innkjøper og eier og drifter, stille krav i innkjøp.
 • Ta i bruk kriteriesett for matsvinn og krav til plantebaserte alternativer til animalsk protein, samt Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) sitt nye kriteriesett for klimasmart meny så snart dette er på plass, som innkjøper
 • Etterspørre gjenbruksplast i artikler, som innkjøper
 • Kreve utslippsfri midlertidig oppvarming og tørking på bygge- og anleggsplasser, som innkjøper

Nyttige lenker

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid