Kan skape lokalt engasjement

Kvalitet i kommunikasjonen har stor betydning for:

 • om kolleger, befolkning og andre berørte parter forstår saken
 • at kommunen skal få relevante innspill
 • at administrasjon og folkevalgte kan ta gode beslutninger
 • oppslutningen om klimatiltak internt i kommunen og blant innbyggerne

Administrasjonen, folkevalgte, lokalt næringsliv, innbyggere og andre ønsker ofte å få svar på mange av disse spørsmålene:

 • Hvordan angår dette meg?
 • Kostnader og risiko ved å gjennomføre tiltaket?
 • Hva er gevinstene ved tiltaket – for meg og lokalsamfunnet?
 • Har andre gjort noe lignende – og hva var erfaringene deres?

Et tiltak kan ha konsekvenser både på enkeltpersoner, virksomheter og samfunnet. Det kan være nyttig å synliggjøre at et tiltak ikke bare er viktig for å kutte utslipp av klimagasser, men også andre effekter som mindre støy, bedre luft, bedre folkehelse, utvikling av lokalt næringsliv, lavere drivstoffutgifter etc. Eventuelle ulemper bør beskrives like godt.

Kommunene er nær innbyggerne og har generelt høy troverdighet i lokalsamfunnet. Dette gir muligheter for å skape engasjement for klimatiltak blant innbyggere, næringsliv og i organisasjoner. Mange av disse ønsker å bidra til et mer klimavennlig samfunn, og kommunen kan være med å tilrettelegge for dialog, samarbeid og ulike aktiviteter som støtter opp om dette.

Tilpasset kommunikasjon

For å lykkes med kommunikasjon, må vi snakke og skrive slik at andre forstår og kjenner seg igjen i problembeskrivelsene. Vil du diskutere utvikling og nye løsninger, må du vite hva målgruppen din er opptatt av. Involver berørte parter tidlig i prosesser, still dem spørsmål for å forstå deres interesser og svar på spørsmål så godt du kan.

Det kan være viktig at endringer og tiltak oppleves som rettferdige. Hvis mange er usikre på om tiltaket vil fungere godt, vurder om det er aktuelt å innføre endringen i en prøveperiode først.  

Vurder også hvem som er rett avsender av et budskap. Har avsender troverdighet blant mottakerne?

Kommunikasjon + tilrettelegging = handling

Kommunikasjon bidrar først og fremst til økt kunnskap. Det er ikke like ofte at kommunikasjon endrer holdninger og handlinger. For å endre vanene og handlingene våre, kreves ofte et samspill mellom kommunikasjon og konkret tilrettelegging som gjør det enklere å ta klimavennlige valg. For eksempel at det blir lettere å erstatte bilbruk med kollektivtransport, sykkel eller gange, samtidig som man informerer godt om mulighetene og fordelene.

Det kan også være effektivt å gi ansatte og innbyggere mulighet til å teste ut klimavennlig teknologi og atferd – for eksempel at ansatte får prøve elbiler eller elsykler i forbindelse med jobb.

Involver gruppa

Det kan være vanskelig nok å overbevise en enkelt person om at endring kan være lurt, og enda vanskeligere å få med en større gruppe. I stedet for å involvere én person fra en gruppe, forsøk å involvere flere – gjerne personer med ulike roller i gruppa. Det kan sikre bedre og bredere forankring og kunnskap i gruppa fra starten av.

Ja takk, begge deler

Det har vært mye diskusjon blant kommunikasjonseksperter om det er mest effektivt å fortelle folk om utfordringene og risiko fra klimaendringer, eller om man heller skal synliggjøre muligheter og løsninger. Svaret er nok "ja takk, begge deler". Kunnskap er nødvendig for å forstå betydningen av klimaendringene, men uten tydelige handlingsalternativer og muligheter til å bidra kan vi lett bli passivisert. Se derfor om du i kommunikasjonen kan:

 • gi relevante fakta om klimautfordringen
 • forklare hvilke tiltak som kan bidra til å løse utfordringene
 • beskrive eventuelle positive synergier fra tiltaket
 • gi konkrete råd om hvordan mottakeren kan bidra

Snakk med folk der de er

Tilpass formidlingsmetode og valg av kommunikasjonskanal for å treffe folk "der de er". Aviser og tradisjonell TV har ikke det samme brede nedslagsfeltet som for 20 år siden. Sosiale medier er blitt viktige informasjonskanaler for mange, og der deles kunnskap og meninger med andre. Et annet tips er å snakke om klima med dem som ikke jobber med klima til daglig. Klimautfordringen løses bare om alle deler av samfunnet bidrar.

Kommunikasjonskanaler

Hvordan nå frem til ansatte eller innbyggere med informasjon? Her er noen eksempler på kommunikasjonskanaler du kan bruke:

 • Sosiale medier
 • Egne nettsider og digitale nyhetsbrev
 • Lokale medier – artikler, innlegg og annonser
 • Delta på arrangementer med stand, innlegg etc.
 • Samarbeidspartneres kanaler
 • Informasjon direkte til målgruppen
  • Til innbyggerne via postkassen
  • Til foreldre og barn, gjennom skoler og barnehager
  • Informasjon gjennom biblioteket eller andre offentlige steder hvor målgruppen oppholder seg

Formidlingsmetoder

Den beste formidlingen er den som svarer opp mottakerens behov for informasjon. Derfor er det alltid viktig å sette seg godt inn i hva ulike mottakere trenger av informasjon, og hvordan de enkelt kan få tilgang på informasjonen. I tillegg er det en stor fordel om kommunen legger til rette for tilbakemeldinger og spørsmål, slik at særskilte informasjonsbehov fanges opp.

Her er noen eksempler på formidlingsmetoder:

 • informasjonsmateriell, som brosjyre, informasjonsplakat, og inspirasjon som oppskriftshefter eller lignende
 • kurs
 • workshop
 • frokostmøte
 • presentasjon
 • utstilling eller stand
 • aktivitetsdag med leker og quiz

Arrangementer hvor målgruppen er aktiv deltager, vil kunne skape engasjement, entusiasme og potensielt en mer langvarig holdningsendring.

Eksempler på formidlingsarbeid

Her finner du eksempler på formidlingsarbeid i Klimasats-støttede prosjekter:

Nyttige lenker

Miljødirektoratets formidlingsarbeid

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har vi laget veiledning, eksempler, webinarer og annet materiell. Målet er å kunne hjelpe kommunene med å planlegge og gjennomføre klimatiltak.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid