• Omlegging til klimavennlig mat i egen matservering, som eier og drifter
  • Økt bruk av krav og kriterier i offentlige mat- og drikkeanskaffelser, som innkjøper
  • Matsvinntiltak i egen drift og i innkjøpte tjenester, som innkjøper og eier og drifter, stille krav i innkjøp.
  • Pådriver for redusert matsvinn og klimavennlig mat i bedrifter og befolkning, som samfunnsutvikler
  • Ta en koordinerende rolle i matdonasjon, f.eks. gjennom et tettere samarbeid mellom kommunale virksomheter og donorer, og legge til rette for matdonasjon ved å tilby billig leie av lokaler for matsentraler/matstasjoner
  • Øke fokus på matsvinn og klimavennlig kosthold i mat- og helsefaget, som skoleeier
  • Ta i bruk kriteriesett for matsvinn og krav til plantebaserte alternativer til animalsk protein, samt Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) sitt nye kriteriesett for klimasmart meny så snart dette er på plass, som innkjøper
  • Delta i bransjeavtalen for matsvinn og kartlegge eget matsvinn. Merk at utslippsreduksjonspotensialet i utredet tiltak ikke inkluderer matsvinn i offentlig sektor ettersom dette ikke er kartlagt i dag
  • Koordinere og være pådriver for økt utnyttelse av matavfall, husdyrgjødsel og andre organiske ressurser i kommunen til biogass, både fra jordbruk og andre primærnæringer