• Planlegge arealbruk slik at framtidig transportbehov reduseres, som planmyndighet og samfunnsutvikler.
 • Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk som planmyndighet og veieier.
 • Regulere areal for lading og energistasjoner (biogass, hydrogen, batterielektrisk) i arealplaner for å muliggjøre teknologiskifte, som planmyndighet.
 • Begrense parkeringsplasser og stille krav om sykkelparkering, parkering for bildeling og lading for elbiler i arealplaner, som planmyndighet.
 • Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy, som eier.
 • Dedikere parkeringsplasser og laste- og losselommer til utslippsfrie kjøretøy, som eier og veimyndighet.
 • Kreve etablering av ladeinfrastruktur i nybygg av garasjer og parkeringsplasser i planbestemmelser, som planmyndighet.
 • Tilrettelegge ladeinfrastruktur for drosjer, næringsliv og private, gjennom etablering eller kommunalt tilskudd til etablering, som samfunnsutvikler.
 • Drive langsiktig energiplanlegging sammen med nettselskap for å sikre koordinering og informasjonsflyt om planer for elektrifisering i kommunene.
 • Styrke lokalt nett, overgang til elektriske løsninger og effektiv og fleksibel bruk av energi, som eier av strømselskaper.
 • Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig: tilrettelegge for delebiler, mobilitetspunkt, kollektivtilbud, snarveier, gang og sykkelveier, sykkelparkering, prioritering for kollektivtrafikk, som eier og drifter, og samfunnsutvikler.
 • Lage bylogistikkplan i tett samarbeid med næringslivet, som samfunnsutvikler og planmyndighet.
 • Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk, som eier og innkjøper.
 • Etterspørre nullutslipp, samlast og ruteeffektivisering ved vare- og tjenesteleveranser, som innkjøper.
 • Tilrettelegge samlastingssentraler, for egne varer og i samarbeid med det private, som eier og samfunnsutvikler.
 • Optimalisere kjøreruter og knytte kjøringen til behov, og gjennomføre tjenestene fossilfritt eller utslippsfritt, eks i avfallsinnhenting og skysstjenester, som eier og drifter eller innkjøper.
 • Redusere reiser gjennom aktiv bruk av IKT-løsninger, og etterspørre slik bruk fra statlige myndigheter og samarbeidspartnere, som eier og drifter.
 • Pådriver for nullutslippsløsninger gjennom å bringe transportører og de som benytter transporttjenester, samt energileverandører sammen for å finne utslippsfrie løsninger både på land, og overgang fra vei til sjø, eks Hordaland Fylkeskommune samordnet hydrogenbestilling, som samfunnsutvikler.
 • Pådriver for biogassproduksjon som eier av avfallsselskap og pådriver overfor jordbruket.
 • Tilby prøvekjøring av elsykkel og null- og lavutslippskjøretøy, som samfunnsutvikler.
 • Etterspørre nullutslipp- eller lavutslippsløsninger i kollektivtransport, fylkeskommunen som innkjøper.
 • Utvikle og forbedre kollektivtilbudet, fylkeskommunen som tjenesteyter.
 • Kreve nullutslippsløsninger i taxiløyve gjennom forskrift, fylkeskommunen som løyvemyndighet