Redusere bilbruk ved fysiske tiltak og regulering

Restriktive tiltak øker kostnadene eller tidsbruken ved bilkjøring og gjør kollektivtransport, gange og sykkel relativt mer attraktivt. Veikapasitet frigjøres og reisetiden med buss forkortes i rushtiden.

Aktuelle tiltak

 • hastighetsbegrensninger
 • permanent stengning av veier
 • begrense veikapasiteten på andre måter
 • fartsdumper
 • rushtidsavgifter
 • bompenger

Beregne effekten av klimatiltak

Regnearket beregner klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi og antall kjørte kilometer for person- og varebiler. 

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Kommunen er myndighet for kommunale veier.
Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir kommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på kommunale veier.

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter vil være en forutsetning for mange av tiltakene, særlig i kommunens roller som skole- og institusjonseier, tjenesteleverandør, veieier og samfunnsutvikler.

Noen tiltak kan gjennomføres med virkemidler kommunen har som planmyndighet, grunneier, skoleeier og samfunnsutvikler. Andre tiltak forutsetter samarbeid med fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og næringsaktører kan være forutsetning for gode tiltak. Samarbeid tidlig i planleggingen kan også redusere konfliktnivået ved gjennomføring.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Fylkeskommunen er myndighet for fylkesveier veier. Vegloven, vegtrafikkloven og tilhørende forskrifter gir fylkeskommunen hjemler til å iverksette trafikkregulerende tiltak på fylkesveier.

En viktig oppgave for fylkeskommunen vil være å bidra til gode sammenhenger mellom trafikkregulerende planer og tiltak på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Fylkeskommunen kan bidra som regional planmyndighet og koordinator, regional samfunnsutvikler og som skoleeier.

Relevante ressurser

 

Parkeringstiltak

Tiltak som gjør parkering dyrere eller mindre tilgjengelig kan gjøre det mindre attraktivt å benytte bil, og føre til at en større andel av transportarbeidet gjennomføres til fots, med sykkel og med kollektivtransport.

Aktuelle tiltak

 • redusere parkeringskapasiteten
 • heve prisen på parkering
 • begrense parkeringsmulighetene i nye utbygginger

Kommunens virkemidler og handlingsrom

Som planmyndighet kan kommunen

 • Legge begrensninger på parkeringskapasiteten gjennom reguleringer i kommunedelplaner og reguleringsplaner.
 • Fastsette reguleringsbestemmelser om øvre og nedre grense for parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven.

Som veieier og grunneier kan kommunen

 • begrense parkeringskapasiteten
 • øke parkeringsavgiftene
 • intensivere kontrollene i etablerte områder

Samarbeid på tvers av kommunens sektorer og virksomheter kan være et viktig virkemiddel.  Noen tiltak vil det være hensiktsmessig å gjennomføre i samarbeid med andre kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen eller private grunneiere. For eksempel der det er ønskelig med harmoniserte parkeringsbestemmelser på offentlig og privat eiendom eller på tvers av kommunegrenser. Eller der frivillig samarbeid forventes å gi bedre resultater enn ved utelukkende å bruke reguleringsmyndighet.

Fylkeskommunens virkemidler og handlingsrom

Som regional planmyndighet og samfunnsutvikler kan fylkeskommunen koordinere med andre fylker og støtte opp om tiltakene på kommunalt nivå. Fylkeskommunen kan også bidra som skoleeier og veieier.

Relevante ressurser

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid