Klimasats-prosjekt

Forprosjekt fra slam til biogass

Prosjektnavn: Forprosjekt fra slam til biogass
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: MÅLSELV KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Målselv kommune hadde behov for å øke kapasiteten på behandling av kloakkslam. De ville:

  • utrede om teknologien er tilpasset slammengden som de forventer å behandle
  • utrede om de har kapasitet til å ta imot organisk materiale fra Nortura og Troms Potet
  • utrede muligheten for å bruke biogass i kommunale kjøretøy og bruke restutslippet i jordbruksproduksjon

Tiltaket ville kunne redusere utslipp ved å erstatte fossilt drivstoff med metan.

Målselv kom frem til at slammengden de hadde tilgjengelig, ikke var tilstrekkelig for en økonomisk forsvarlig biogassproduksjon. Prosjektet ble derfor avsluttet før alle delmålene var gjennomført.

Kostnadene til prosjektet skulle dekke konsulenttjenester, reising, egeninnsats fra kommunen og møter.