Klimasats-prosjekt

Klimasmart landbruk i Østfold

Prosjektnavn: Klimasmart landbruk i Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 075 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Klima Østfold er et klimasamarbeid mellom 17 østfoldkommuner, Østfold fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold.  Sammen med vitenskapssenteret Inspiria, Norsk Landbruksrådgivning Øst og landbruksskolene i fylket, har Klima Østfold gjennomført et omfattende prosjekt for å bidra til kunnskapsheving om klimatiltak i gårdsdriften. Prosjektet hadde fokus på drenering, energieffektiv bruk av jordbruksmaskiner, fornybar energi og klimasmarte landbruksløsninger.

Som del av prosjektet ble blant annet følgende utført:

 • Det ble gjennomført 16 kurs, samlinger og konferanser med fokus på fornybare energikilder og utfasing av fossilt drivstoff.
 • Det ble avholdt tre kursdager med fokus på drenering.
 • Et dagskurs i energieffektiv traktorkjøring ble gjennomført fire ganger.
 • For å synliggjøre ulike alternativer for fossilfri korntørking, har prosjektet blant annet bidratt til etablering av en mobil pelletsfyr for tørking av korn.
 • Prosjektet ble avrundet med en heldagskonferanse med 100 deltakere på Borregaard hovedgård i juni, med tema “Et fossilfritt Østfoldlandbruk mot 2030”.
 • Det har vært stor oppslutning om kurs, samlinger og konferanser. Rundt 850 bønder har deltatt totalt.

Til andre som vurderer å gjennomføre lignende prosjekter har Klima Østfold følgende anbefalinger:

 1. Ansette en prosjektleder, helst med landbruksfaglig bakgrunn/kompetanse.
 2. Etablere en styringsgruppe, hvor følgende bør være involvert: fylkets/kommunens bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunens klima/landbruksseksjon, landbruksavdeling i kommunen.
 3. Om mulig involvere en kommunikasjonsfaglig person som kan bidra med reportasjer. Bruke sosiale medier, nettsider og pressemeldinger aktivt.
 4. Sette opp et årshjul og legge møte-/kursplaner ut fra landbrukets sesonger, det vil si unngå kurs i vår‐ og skuronn.
 5. Finne relevante og lønnsomme klimarelaterte tiltak og aktiviteter som engasjerer lokale bønder. Tiltakene og aktivitetene bør derfor adressere de regionale og lokale utfordringene knyttet til klima og miljø.
 6. Planlegge kurs ut fra en målsetting om å få gode og engasjerte foredragsholdere, ispedd praktiske case og erfaringer fra entusiastiske bønder.
 7. Om mulig benytte kurslokaler som har gjennomført tiltak som er tema for samlingen. Søke opp gode møtelokaler på gårder, grendehus, rådhus etc.
 8. Ha fokus på gode støttefunksjoner innen økonomi og administrasjon.
Relevante lenker