Klimasats-prosjekt

Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur

Prosjektnavn: Biogass fra saltvannsbasert landbasert akvakultur
Fylke: Rogaland (N)
Søker: UTSIRA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Utsira kommune ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass av slam fra det planlagte settefiskanlegget på Utsira. Det hadde ikke tidligere blitt bygget biogassanlegg som bruker avfall fra sjøvannsbasert materiale, og Utsira vurderte derfor innovasjonsverdien som høy.

Utsira ville vurdere:

  • Muligheter og begrensninger rundt det å produsere biogass fra settefiskavfall.
  • Tiltak som kan legge til rette for pilotering av et biogassanlegg på Utsira. 
  • Muligheter for å anvende biogass i et delvis isolert øysamfunn som Utsira representerer
  • Mulig bruk av et kogen-anlegg til å produsere både elektrisitet og varmt vann til settefiskanlegget.

Utsira kom fram til at det per i dag er lavt potensial for lønnsom biogassproduksjon på øya. Med dagens teknologi kan fiskeslammet kun utgjøre 15-20 % av det organiske tørrstoffinnholdet i råstoffblandingen, og kommunen hadde ikke nok tilgang på annet råstoff. De anser det ikke som hensiktsmessig å transportere organisk avfall til øya.

Kommunen ser likevel en mulighet i å investere i et avvanningsanlegg for fiskeslammet for å redusere vekten slik at transportkostnader reduseres, og for å kunne selge tørrstoffet til biogassprodusenter på fastlandet. Tilgang på energirikt fiskeslam, sprengt kapasitet på avfallshåndtering og et større marked for biogass er viktige drivere for å etablere et anlegg i regionen.