Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Aurland biogass

Prosjektnavn: Forprosjekt Aurland biogass
Fylke: Vestland (N)
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Aurland kommune ønsket å utrede mulighetene for å produsere strøm og varmtvann fra biogass ved hjelp av:

  • kloakk- og avløpsslam fra innbyggere, besøkende og cruisebåter
  • husdyrgjødsel og avfall fra gårdsdrift
  • matavfall fra innbyggere og lokalnæringen

Kommunen ville også vurdere muligheten for å:

  • bruke oppgradert gass til transport,
  • koble lokal vannbåren varme til biogassanlegget og
  • innlemme anlegget i undervisningstilbudet til jordbruksskolen.

Resultater

Forprosjektet begynte med en kartlegging av organiske ressurser i kommunen. Gjennom kartleggingsarbeidet ble det blant annet knyttet kontakt med lokale produsenter av organisk materiale.

Aurland kom frem til at et anlegg som kunne håndtere alle de tilgjengelige råstoffene, ikke var økonomisk lønnsomt. Det største inntjeningspotensialet lå heller i et lite biogassanlegg som lager biogass av kloakken fra innbyggere, besøkende og skipstrafikken i Flåm. Dette må kombineres med et renseanlegg for å hindre økt utslipp til sjø fra flytende biorest.

Erfaringer

Mottak av avløpsvann kan gi inntekter gjennom avgifter, men den viktigste potensielle inntekten ligger i inngangspenger ved utviklingen av en ny turistattraksjon i Flåm, der sirkulærøkonomi og miljøtjenester ligger til grunn.

  • Det var nyttig å få innsikt i ressursgrunnlag og kostnader knyttet til eventuell logistikk på et tidlig stadium av prosjektet. På den måten kunne kommunen tidlig ta stilling til hvilken retning prosjektet burde ta.
  • Det var svært nyttig å ha prosjektpartnere i næringslivet fordi de tilførte prosjektet tiltrengt kompetanse.
  • Det ble brukt mer tid på spørsmål om kundegrunnlag og økonomi enn det som var planlagt. Det medførte at prosjektet endret seg fra å ha et rent teknisk fokus til å måtte fokusere mer på økonomisk bærekraft og idéutvikling.
  • Det var nyttig å sette av reisemidler for å skaffe nettverk og få innsikt i problemstillinger ved eksisterende og planlagte biogassanlegg andre steder i landet.

Biogassprosjektet ble gjennomført som et delprosjekt under et større energi- og miljøsatsningsprosjekt i kommunen. Kommunen oppfordrer de som er interessert til å kontakte dem.

Relevante lenker