Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Aurland biogass

Prosjektnavn: Forprosjekt Aurland biogass
Fylke: Vestland (N)
Søker: Aurland kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Aurland ville se på muligheten for å produsere strøm og varmtvann fra biogass ved hjelp av:

  • kloakk- og avløpsslam fra innbyggere, besøkende og cruisebåter
  • husdyrgjødsel og avfall fra gårdsdrift
  • matavfall fra innbyggere og lokalnæringen

Kommunen ville også vurdere muligheten for å:

  • bruke oppgradert gass til transport,
  • koble lokal vannbåren varme til biogassanlegget og
  • innlemme anlegget i undervisningstilbudet til jordbruksskolen.

Aurland kom frem til at et anlegg som kunne håndtere alle de tilgjengelige råstoffene, ikke var økonomisk lønnsomt. Det største inntjeningspotensialet lå heller i et lite biogassanlegg som lager biogass av kloakken fra innbyggere, besøkende og skipstrafikken i Flåm. Dette må kombineres med et renseanlegg for å hindre økt utslipp til sjø fra flytende biorest.

Mottak av avløpsvann kan gi inntekter gjennom avgifter, men den viktigste potensielle inntekten ligger i inngangspenger ved utviklingen av en ny turistattraksjon i Flåm, der sirkulærøkonomi og miljøtjenester ligger til grunn.

Biogassprosjektet ble gjennomført som et delprosjekt under et større energi- og miljøsatsningsprosjekt i kommunen. Kommunen oppfordrer de som er interessert til å kontakte dem.

Relevante lenker