Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland

Prosjektnavn: Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Rogaland fylkeskommune hadde følgende delmål :

 1. Utrede mulighetene for å bruke biogass på lokale ferger.
 2. Utrede mulighetene for å etablere en fyllestasjon for biogass i tilknytning til en lokal fergekai.
 3. Undersøke hva bruken av lokalt produsert biogass som drivstoff ville ha å si for det totale miljø‐ og klimaregnskapet.
 4. Finne ut hva som skulle til for å få forlenget en lokal deponigassledning.
 5. Utrede hvordan fylkeskommunen kunne bidra til å utvikle et marked for biogass og hvilke andre markeder og bruksområder som ville være aktuelle sluttkunder, for eksempel:
  • brenselcelleteknologi for produksjon av energi
  • varme og CO2 fra biogass i veksthus
  • produksjon av hydrogen fra biogass med mulighet for oppsamling av CO2
  • fermentering av gass/biogass for produksjon av omega 3

Delmål 1 og 2 ble kuttet på grunn av en annen utredning som tok for seg liknende spørsmål. Delmål 4 ble gjort mer generelt for å få belyst fordelene med hele gassledningsinfrastrukturen.

Rogaland konkluderte med følgende i prosjektet:

 • Rogaland har et stort potensial for å øke produksjonen av biogass, spesielt på grunn av stor tilgang på husdyrgjødsel.
 • Eksisterende gassinfrastruktur, kundegrunnlag og kompetanse danner et godt grunnlag for å utvikle nye bruksområder for biogass i fylket. Men for at Rogaland skal kunne dra nytte av eksisterende infrastruktur og oppnå konkurransedyktige priser, bør man velge fysisk massebalanse* som omsetningsmodell.
 • Biogass som drivstoff til kollektivtransport kunne bidratt sterkt til å redusere transportsektorens klimagassutslipp, men eksisterende avtaler omfatter ikke biogass.
 • Økt produksjon basert på husdyrgjødsel og bruk av biogass i Rogaland kan gi store reduksjoner i lokale klimagassutslipp. Samtidig vil det bidra til å løse landbrukets utfordringer med for lite spredeareal og for høyt fosforinnholdet i jorden.

Kostnadene til prosjektet skulle dekke konsulenttjenester og prosjektledelse.

*Fysisk massebalanse betyr at oppgradert biogass og naturgass blandes sammen og fraktes til kundene via et felles forsyningssystem.

Relevante lenker