Klimasats-prosjekt

Grønne korridorer som alternativer til bil

Prosjektnavn: Grønne korridorer som alternativer til bil
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Halden kommune har som mål å redusere biltrafikken, og har derfor kartlagt snarveier og grønne korridorer slik at de kan utbedres og bli mer attraktive for gående og syklende. Kommunen har også kartlagt hindringer for ferdsel, og sett på planstatuser og eiendomsfold for de aktuelle grønne korridorene.

Erfaringer

Det ble for omfattende å gjennomføre tiltak for alle de aktuelle grønnkorridorene, og kommunen prioriterte derfor Shultzedalen og Tista-siden av elva.

For å skape begeistring blant innbyggerne og øke gjennomføringsevne er det viktig å gjøre mindre, men konkrete og synlige tiltak underveis.

Relevante lenker