Klimasats-prosjekt

Mobilitetsportal

Prosjektnavn: Mobilitetsportal
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 900 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: IKT/teknologi, Reisevaner

Trøndelag fylkeskommune fikk i 2018 støtte til å opprette en mobilitetsportal for Trøndelag. Løsningen skal være en app for bestilling og betaling, og omfatte taxi og bestillingstransport sammen med kollektivtransport, bildeling, samkjøring, bysykler, gangruter, park and ride med mer. Appen vil gjøre det enklere å kombinere ulike transporttilbud, og øke utnyttelsen av kjøretøy som allerede er i trafikk. 

Resultater

Endringer i prosjektperioden har ført til at fylkeskommunen har overført ansvaret for utvikling og lansering av mobilitetsportalløsningen til kollektivselskapet AtB. Fylkeskommunen sier at både målsetningen og intensjonen ved Klimasats-prosjektet vil bli ivaretatt i AtB sitt utviklingsarbeid, men siden utviklingsløpet organiseres som en mer tradisjonell anskaffelse, endres grensesnittet mot leverandørindustriene og dermed også grunnlaget for finansiering fra Klimasats. Arbeidet med prosjektet vil fortsette, men uten støtte fra Klimasats. 

Erfaringer

  • Det pågår stadig teknologiutvikling. Det har blant annet kommet løsninger som delvis overlapper dette prosjektet.
  • Reguleringen av drosjevirksomheten er i endring. Dette har ført til at fylkeskommunens rolle ovenfor drosjeselskapene har endret seg.
  • Billettløsninger blir mer komplekse og omfattende. Dette påvirker grensesnittet mellom fylkeskommunen og administrasjonsselskapet (AtB) som håndterer billettsystemene.