Arendal kommune har ambisiøse klimamål, både for kommunens egen drift og for Arendalssamfunnet forøvrig. Kommunens drift skal redusere utslipp fra transport, og samtidig stimulere byens innbyggere til å velge utslippsfrie framkomstmiddel i større grad enn nå.

Om prosjektene

Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal

Hensikten med prosjektet "Lån en elsykkel" var å synliggjøre utslippsfrie transportløsninger gjennom å la folk få prøvekjøre elsykkel. Ved å la folk teste egen reisevei og dermed ha et bedre utgangspunkt til å endre reisevaner, ønsket man å promotere sykkel som fremkomstmiddel. Sykkelbutikkene i Arendal stilte elsykler og transportsykler til disposisjon for utlån uten kjøpsforpliktelse.

Klimavennlige arbeidsreiser

Arendal kommune har invitert bedrifter og næringsliv til å bidra til redusert bruk av privatbil og til å fremme kollektiv, sykkel og gange. Videre ønsker den å bidra til at bedriftsledelse og ansatte samarbeider om å endre reisevanene og at de som sykler, går eller tar buss «premieres».

Bedriftene i Sørlandet Kunnskapshavn har blitt invitert til å inngå avtaler med Arendal kommune hvor de forplikter seg til å gi de ansatte et valg mellom bil eller klimavennlige frynsegoder, ‐ en premiering av de som velger andre og mer klimavennlige transportformer til jobb.

Prosjektet støttet bedriftene i arbeidet med å gjennomføre tiltak som:

 • Lage mobilitetsplan for bedriftene, der ledelse og ansatte deltar, åpne muligheter for andre transportformer og diskutere tiltak og virkemidler for å få dette til.
 • Innkjøp av sykler og elsykler, piggdekk, sykkelparkeringsanlegg, busskort, garderobefasiliteter.
 • Visning av sanntid for busstider. Installasjon i de enkelte virksomhetenes resepsjoner og/eller intranett (Dette har Agder Kollektivtrafikk allerede løsninger for.)
 • Enkle løsninger for å booke sykler/elsykler til og fra møter.
 • Flexikort på buss tilgjengelig for ansatte.
 • Sykkelgodtgjørelser for de som benytter sykkel til jobb. f.eks 20 minutter til å skifte og dusje
 • Gratis sykkelservise, dekkskifte
 • Bilpoolordning

Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte

Arendal kommune mente at tilgangen til elsykkel kombinert med restriksjoner på parkering kunne stimulere flere til å prøve og til slutt velge sykkel eller andre utslippsfrie framkomstmidler. Derfor ønsket kommunen å kjøpe flere elsykler som kan benyttes av ansatte i flere enheter til og fra møter og andre oppdrag, befaringer og lignende. Elsyklene fordeles til enheter som aktivt har etterspurt elsykler til sin drift. At kommunens ansatte benytter elsykkel vil ha en smitteeffekt til økt sykling både blant egne ansatte men også blant byens øvrige befolkning. Arendal er en meget "bakkete" by, og derfor er elsykkel et populært alternativ til vanlig sykkel. Tilgang på elsykkel kombinert med de restriksjonene vi har på parkering kan stimulere flere til å prøve og til slutt velge sykkel eller andre utslippsfrie framkomstmidler.

Resultater

Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal

 • Antall utlån: 2018 ca 100 utlån fordelt på to sykkelbutikker. I tillegg utlån av vanlige sykler. 2019 ca 70 utlån fordelt på de to sykkelbutikkene. De fleste utlån ender med kjøp av elsykkel.
 • Arrangert Elsykkeldag på Sørlandets Kunnskapshavn. Ca 50 bedrifter invitert med sine ansatte. Sykkelbutikkene samarbeidet om arrangementet. Tilbød enkel sykkelreparasjon og test av ulike typer elsykler. Ca 70 personer besøkte standen, og ca 20 personer fikk enkel reparasjon.

Klimavennlige arbeidsreiser

 • To lokale sykkelbutikker har sagt ja til å delta i i prosjeker med kommunen. Bedriftene positive til å legge til rette for økt bruk av sykkel, gange og kollektiv. Noen bedrifter har egne ordninger med sykkelparkering og sykkelaktiviteter. Andre bedrifter mest opptatt av bilparkering. Det kom innspill og forespørsler om hvordan bedre tilbudet for buss. Agder KollektivTrafikk (AKT) deltok i møtene med bedriftene.
 • Før tiltakene satte igang ble det gjennomført reisevaneundersøkelse. Den viste at kollektivtilbudet må bli bedre hvis det skal være aktuelt å endre reisevaner. Tilbud om bilpool på jobben vil også øke sjansen for å la privatbilen stå.
 • De ca. 50 bedriftene i Sørlandets kunnskapshavn har hatt mobilitet på en felles agenda. De har diskutert mulige felles ordninger og presentert hvilke ordninger de har hver for seg. Agder Kollektivtrafikk (AKT) har deltatt i fellesmøte med bedriftene, og fått innspill og ønsker og forslag til hvordan kollektivtilbudet kan forbedres.

Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte

 • Enhet Helse fordelte 10 elsykler på 6 enheter i samarbeid med enhetslederne.
 • Måling av antall kilometer syklet har blitt gjennomført to ganger. Redusert klimagassutslipp fra 1572 km sykkel i stedet for fossil bil utgjør en besparelse på ca 237 kg CO2.
 • Tiltaket har bidratt til bedre folkehelse ved å velge sykkel i stedet for bil.

Erfaringer

 • Politisk forankring har vist seg viktig. Det har blitt gjennomført orienteringer i Komité for kultur, miljø og næring, og det var godt forankret i Klimaledelsegruppa; ordfører, varaordfører, komiteleder, opposisjonsleder, rådmann og kommunalsjef.
 • Næringsavdelingen har meget god forståelse for at næringslivet må med på å redusere klimagassutslipp. Tiltak bør tilpasses de ressursene som er tilgjengelige.
 • Gode avtaler med leverandører er viktig for å avlaste den begrensede kapsisiteten og ressursene til kommunen.
 • I dag «premieres» de ansatte som kjører bil med gratis eller billig parkering. Gratis parkering og full P‐ dekning er kanskje det største hinderet for å få flere til å velge andre transportformer enn privatbilen. Kommunen har begrensede virkemidler til etablerte virksomheter, men muligheter ved regulering av nye områder.

Relevante dokumenter

Relevante lenker