Krav til tiltak eller prosjekter som kan få støtte

For å få støtte må tiltaket eller prosjektet:

 1. Framskynde utviklingen av hurtigbåter som i drift er uten klimagassutslipp.
 2. Bidra til utvikling, nybygging eller ombygging av eksisterende hurtigbåter.
 3. Bidra til betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter.
 4. Benytte energikilder som el, hydrogen, ammoniakk og biogass.

Eksempler på tiltak eller prosjekter som kan få støtte

 • Utviklingskontrakter, inkludert anskaffelsen av slike kontrakter.
 • Planlegging eller utredning av lokale løsninger på båt og energiløsninger på land.
 • Anskaffelsesarbeidet knyttet til pilotfartøy eller ordinære fartøy med tilhørende energiinfrastruktur.
 • Merkostnad for utslippsfrie løsninger i driftskontrakter.
 • Pilotfartøy og energi-infrastruktur som tjeneste.
 • Pilotfartøy og infrastruktur som investering. Merk at her har Enova også en rolle, og søker må undersøke med Enova om søknaden bør rettes til dem.

Listen er ikke uttømmende.

Eksempler på tiltak eller prosjekter som ikke kan få støtte

 • Merkostnader knyttet til bruk av flytende biodrivstoff. LBG (flytende biogass) regnes ikke som flytende biodrivstoff.
 • Investering i ladeinfrastruktur der søker kan få investeringsstøtte av Enova.
 • Investering i fartøy der søker kan få investeringsstøtte fra Enova.
 • Energieffektivisering alene.
 • Rene forskningsprosjekter.
 • Prosjekter der betydelige kostnader ikke påløper før i 2023 eller senere.

Hva kjennetegner et godt prosjekt?

 • Det bidrar til at utviklingen dras et tydelig skritt videre - for båt og tilhørende infrastruktur for energi.
 • Det bygger videre på eksisterende kunnskap.
 • Det er nyttig for flere, og deler informasjon og kunnskap.
 • Det involverer sentrale aktører når det er relevant.
 • Prosjektet er grundig forankret hos eier av sambandet, som oftest fylkeskommunen.
 • Gjennomføringsplanen har tydelig ansvarsfordeling, realistisk framdriftsplan og beskriver god risikostyring.
 • Søker har undersøkt med Enova at prosjektet ikke faller inn under deres ordninger.
 • Arbeidet organiseres slik at tildelingen ikke er statsstøtte etter lovverket for statsstøtte.

Støttesum

 • Støtten begrenses av tilgjengelige midler og konkurranse om disse.
 • Det kan deles ut maksimalt 90 millioner, hvorav 20 millioner er øremerket utviklingskontrakter.
 • Støtten kan dekke inntil 75 prosent av kostnadene til utvikling og realisering av null- og lavutslippsløsninger.
 • Minste søkesum er 2 millioner kroner.

Hvem kan søke?

 • Bare fylkeskommuner, kommuner og (fylkes-)kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler.
 • De kan søke sammen eller hver for seg.

Tildelingskriterier

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Tiltaket skal bidra til reduserte klimagassutslipp, løsninger som kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
 • Søknaden skal være politisk forankret i fylkeskommunen/kommunen.
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltaket gjennomføres.
 • Søker må bidra med egeninnsats.

Kriterier for prioritering og behandling av søknaden

Søknader som framstår som realistiske med hensyn til budsjett og gjennomføring, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader.

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende (ikke i prioritert rekkefølge):

 • Potensial for utslippsreduksjon over kontraktstiden. Estimert kostnadseffektivitet ved tiltaket som helhet vektlegges der dette er mulig å kvantifisere, og ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon.
 • Grad av innovasjon.
 • Overføringsverdi/eksempelverdi/spredingspotensial.

Andre effekter av tiltaket, positive og negative, kan tillegges noe vekt.

Avslag ved overlapp med andre støtteordninger

 • Dersom tiltaket med stor sannsynlighet kan få støtte fra andre statlige støtteordninger, kan søker få avslag med oppfordring om å søke riktig sted.
 • Vær spesielt oppmerksom på Enovas tilbud dersom søknaden gjelder investeringer i båter og ladeinfrastruktur på land.

Kan innhente råd og informasjon før avgjørelse

Miljødirektoratet kan innhente ytterligere informasjon fra søker og råd fra eksterne fagmiljøer når dette er nyttig for behandling av søknaden.

Miljødirektoratets fullmakt

 • Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering.
 • Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd fra denne ordningen.

Krav om rapportering

 • Rapporteringskrav tilpasset det enkelte tiltaket gis i tilsagnsbrevet.
 • Minimumskrav er å rapportere på aktiviteter, resultater, effekter og kostnader ved tiltaket, slik at det dekker krav om sluttrapport og sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6.

Utbetaling

Søker får tilskuddet utbetalt i etterkant av gjennomføring, eller på grunnlag av inngått kontrakt.

Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden dekker tilskuddet fortsatt ikke mer enn spesifisert andel av totalkostnaden.

Tilskudd kan kun dekke kostnader til moms i de tilfeller der søker ikke får momskompensasjon. Dersom utgiften ikke omfattes av moms-refusjon må dette beskrives tydelig i regnskapet.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for 2021 vil bli annonsert.

Søknaden sendes Miljødirektoratet

Søknadsskjemaet leveres elektronisk til Miljødirektoratet.

For å søke må du opprette en bruker i søknadssenteret. Du blir da bruker på vegne av søker.

En søker kan sende inn flere søknader.

Spørsmål?

 • Spørsmål kan sendes per e-post: klimasats@miljodir.no
 • Du kan også ringe Daniel Bügel: 45 25 82 02
 • Kirvil Stoltenberg: 924 37 781