Kommunene kan søke tilskudd til nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling og samarbeid om tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.

Midlene kan gå til å styrke eksisterende nettverk, eller bidra til nye nettverk der det ikke finnes nettverk å bygge på. Både politikere og administrasjon i (fylkes)kommuner kan være deltakere. Nettverket bør samarbeide med andre relevante aktører etter behov. De kan også arrangere aktiviteter for andre, som næringsliv og innbyggere.

Særskilte krav til nettverk, nettverket må:

  1. ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan.
  2. ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet.
  3. være brukerstyrt, og fange opp deltakernes behov.
  4. omfatte minst fire (fylkes)kommuner.
  5. samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune.

Midler til spesielle arrangementer

Nettverket kan søke ekstra midler til spesielle arrangement eller til å dekke andre spesielle behov. Det vil være egne rapporteringskrav for slike ekstra midler.

Støttesum

Nettverket kan få 25 000 kroner i støtte per kommune som deltar.

Hver kommune kan kun utløse støtte i ett nettverk, men kan delta i flere. I søknaden om nettverksstøtte må det komme tydelig fram at deltakerkommunene har sagt aktivt ja til å delta. Støtten utbetales til nettverkssekretariatet dersom søkeren er en kommune. Ellers må nettverket peke ut en kommune som kan motta støtten på vegne av nettverket.

Nettverk kan få støtte til arbeid som går over flere år, men må søke nettverksstøtte på nytt for hvert år. Nettverk som går over flere år, må sende inn rapport om aktiviteter og resultater fra foregående år, før de kan motta videre støtte.