Kontaktperson

Logg på i søknadssenteret med samme bruker som sendte søknaden. Dersom kontaktperson skal være en annen enn søker må dette oppgis i rapporten. Vi ønsker en kontaktperson som andre kommuner og Miljødirektoratet kan kontakte for ytterligere informasjon.

Dersom en annen skal rapportere enn den som sendte søknaden må det opprettes en ny bruker i søknadssenteret. Kontakt deretter Miljødirektoratet ved esshjelp@miljodir.no, for å knytte ny bruker til riktig sak.

Krav til rapportering av regnskap

Regnskap skal være bekreftet med signatur av økonomisjef, kommunerevisjon eller ekstern revisor. For tilskudd over kr 1 000 000 skal regnskap godkjennes av revisor. Det er ikke krav om en bestemt standard for revisorgodkjenning av regnskap.

Regnskapet skal vise:

  • Direkte kostnader fra regnskap fordelt på kontogruppe eller lignende.
  • Spesifiseres i antall timer per person og sats (inntil kr 600 per time fra og med 01.01.2019).
  • Totalkostnad
  • Eventuelt merkostnader for klimakrav

Totalkostnad
Klimasats dekker kun deler av kostnadene ved tiltaket. Derfor må totalkostnaden for prosjektet fremgå klart i regnskapet. Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden, dekker tilskuddet den prosentandelen som er oppgitt i tilsagnet. Dersom søker har fått en lavere sum enn søknaden, gjelder fortsatt kravet om egeninnsats.

Dekning av merkostnader
For prosjekter der tilskuddet dekker merkostnad ved å oppfylle klimakrav, må det komme tydelig fram hvordan merkostnaden er beregnet. For større prosjekter, som bygg og anleggsplasser, ønsker vi et detaljert regnskap over merkostnaden ved å velge klimavennlig. Vi ønsker ikke regnskap for hele prosjektet.

Dekning av merverdiavgift
Tilskudd kan kun dekke kostnader til moms i de tilfeller der kommunen ikke får momskompensasjon. Dersom utgiften ikke omfattes av moms-refusjon må dette beskrives tydelig i regnskapet.

Sensitiv informasjon, billag og timelister
Innholdet i søknad og rapport blir offentlig. Unngå derfor å legge ved sensitiv informasjon, som detaljerte timelister, tilbudsdokumenter eller kopi av bilag Referer heller til innholdet i rapporten. Husk samtidig at regnskapsbilagene skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold til regnskapsloven. De skal kunne fremlegges.

Sluttregnskap
Regnskapet skal dekke krav om sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6.Det skal gi erfaringer om kostnader ved klimatiltak.

Spørsmål i de ulike rapporteringsskjema

Det finnes ulike rapportskjema, avhengig av type prosjekt.

Kontakt oss

Spørsmål og innspill til Klimasats-ordningen kan sendes til klimasats@miljodir.no

Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 924 37 781 eller Ida Bjørkum: 995 01 787.