Elektronisk søknadssenter krever at kommunen registrerer en bruker for å kunne søke. Denne brukeren vil få rapporteringsoppgaver dersom tiltaket mottar støtte.

Når du registrerer deg som bruker:

 • Registrer kommunen som foretak/enhet. Søker av Klimasats-midler må være registrert som foretak/enhet for å få tilgang til søknadsskjema. Bare kommuner og fylkeskommuner og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler.
 • Navn på kontaktperson for søknaden.
 • Foretaksnavn. Ta med kommunenavn og etat/enhet, eller kommune og foretaksnavn.
 • Postadresse og telefon.
 • E-postadresse. Denne adressen blir brukernavnet. Alle elektroniske tilbakemeldinger sendes hit.
 • Passord på minst åtte tegn, må inneholde både bokstaver og tall.

Jeg får ikke logget inn i søknadsskjemaet, hva er galt?

Spørsmål: Jeg får beskjed om at e-post eller passord er feil, selv om jeg vet at dette er riktig. Hva er galt?

Svar: Enkelte kan oppleve problemer med å logge inn i elektronisk søknadsskjema grunnet en brannmur/teknisk sperre i datasystemet på arbeidsstedet. Prøv å logge inn uten å være tilkoblet jobbserver og se om dette hjelper. Hvis du bruker citrix-løsning eller annen fjerninnlogging kan det hjelpe å logge på elektronisk søknadssenter uten å være logget inn i disse løsningene.

Søkeropplysninger

 • Kommunens eller det kommunale foretakets organisasjonsnummer.
 • Kommunens eller det kommunale foretakets kontonummer. Eventuell støtte betales ut til dette kontonummeret.
 • Dersom flere søker sammen skal kommunenavn og etat/foretak fylles ut for hver kommune. Før gjerne opp de ulike søkernes organisasjonsnummer og kontaktperson, sammen med e-postadresse og telefon til kontaktperson. Her kan det føres opp maks 10 søkere. Dersom det er flere søkere, legg informasjonen i beskrivelse av tiltaket eller som vedlegg.

Beskrivelse av tiltaket

Velg tiltakstype søknaden gjelder for. Spørsmålene i søknadsskjemaet varierer mellom de ulike tiltakene.

Gjennomføring

 • Når planlegges arbeidet startet og avsluttet? Skriv måned og år.
 • Gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives i felt i søknadsskjema. Planen bør inneholde opplysninger om oppgave, ansvarlig person, tidsbruk og sluttidspunkt.
 • Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført.
 • Gjelder transport-tiltak og tiltak i andre sektorer: Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
 • Gjelder transport-tiltak og tiltak i andre sektorer: Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslaget skal legges inn i en tabell der det spesifiseres hva kostnaden gjelder, med beløp uten merverdiavgift. Kostnadsoverslaget skal inneholde alle forventede kostnader. Det kan være kostnader for varer og tjenester som kjøpes inn og kostnader for internt arbeid. Internt arbeid kan føres med inntil 600 kroner per time. Legg inn så mange kostnadslinjer det er behov for. Vær så spesifikk du kan. Tabellen summeres automatisk.

Finansiering

Finansieringsplanen skal vise hvordan dere vil dekke , alle kostnader utover Klimasats-midlene. Planen legges inn i en tabell.

Egenandelen kan bestå av:

 • Egne midler; kommunens egne penger, eventuelt lån.
 • Andre offentlige tilskudd; alle typer offentlige midler som ikke er kommunes egne penger.
 • Annen finansiering; alle midler som bidrar til egenandelen og hverken er kommunes egne midler eller offentlige midler.

Søkesummen beregnes automatisk.

Alle summer skal oppgis uten mva. Tabellen summerer seg selv, og søknadsbeløpet regnes automatisk ut som samlet kostnad ved tiltaket minus summene i finansieringsplanen.

Kan tiltaket eller deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Velg ja eller nei. Hvis ja, på hvilken måte?

Utdyping av finansiering

Dersom andre midler enn kommunens egne penger og Klimasats-støtte skal dekke kostnadene, må dere opplyse om hva slags midler dette er. Dette gjelder midler som er ført opp som andre offentlige tilskudd eller annen finansiering.

 • Har tiltaket mottatt eksterne midler av noe slag?
 • Har dere søkt eller bedt om eksterne midler men ikke fått svar?
 • Har dere søkt eller bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte?

Hvis ja: Oppgi type midler, beløp og vilkår. Ved avslag om offentlige midler, hva var begrunnelsen for avslaget?

Vedlegg

Her kan du laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. Det er mulig å skrive inn merknad til vedleggene. Maks filstørrelse er 16 MB. 

Klar for innsending

Søknaden sendes til Miljødirektoratet gjennom Elektronisk søknadssenter, med en kopi til fylkesmannen og en kopi til den e-postadressen som er registrert under søkeropplysninger. Kommunen må selv ordne arkivering i egne systemer.

 

 

Kontakt oss

Spørsmål og innspill til Klimasats-ordningen kan sendes til klimasats@miljodir.no

Du kan også ringe Kirvil Stoltenberg: 924 37 781 eller Ida Bjørkum: 995 01 787.