Økte temperaturer og økte nedbørmengder om våren, sommeren og høsten kan gi økt flom i vassdrag og økt vannføring. Påvirker trekk- og flyttleier ved at flom gir redusert framkommelighet og kan føre til tap av dyr (særlig kalver). Påvirker også kalvingsområder mtp. drukning av kalv. Konsenvensen er tap av inntekt.

Tiltak