Delta er blant de mest artsrike naturtypene vi har. De bygges opp av avsetninger i vann eller sjø, og noen er rester fra siste istid. Andre viktige deltaer er aktive delta og hevete delta.

Marine delta er viktige hekke- og rasteplasser for våtmarksfugl i fjordstrøk.

Delta som landform er listet som VU i norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • høsting av råstoff og mat
  • renser vann som renner inn i fjæresonen
  • flombuffer og sikrer mot erosjon
  • rekreasjon

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning, stormflo og økt nedbør

Havnivåstigning, stormflo og økt nedbør kan føre til redusert areal ved at større deler av deltaet blir oversvømt og at mer materiale enn vanlig flyttes på. Dette kan resultere i fattigere rekreasjonsmuligheter, mindre renseeffekt og buffer mot flom og erosjon, og reduserte inntjeningsmuligheter.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.