Skog dekker ca 38 prosent av Norges areal og har stor betydning for biologisk mangfold. Ca 48 prosent av de truede artene er knyttet til skog.

Skog er en fôr- og beiteressurs, gir tømmer/materialer, energi i form av ved, og genetiske ressurser. Trær kan også gi lokal nedkjøling om sommeren.

Økosystemtjeneste

  • regulerer avrenning fra nedbørsfelt og reduserer faren for erosjon/ løsmasseskred
  • rekreasjon, høsting og sanking
  • mulig medisinell ressurs
  • trær er effektive vinddempere, og kan beskytte bebyggelse ved å redusere vindhastighet
  • ved og tømmer

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Økte temperaturer kan føre til større populasjoner av skadeinsekt og det er ventet økt nordlig spredning. Både tresykdommer og skadedyr kan føre til redusert kvalitet på trevirke og dermed redusert potensiale for næring og inntjening.

Gjengroing

Gjengroing av for eksempel gran og furu fører til økning av mørke overflater som gir lavere refleksjon av stråling og dermed høyere absorbeing.

Økt nedbør

Økt nedbør gir økt vannføring og flommer i vassdrag, spesielt i lavereliggende områder. Dette fører til økt fare for jorderosjon som kan utløse jord- og flomskred.

Skogens evne til å holde igjen og stabilisere jordsmonnet reduseres av mer nedbør og øker faren for skred ytterligere. Dette medfører økte kostnader forbundet med økt behov for flomforebygging.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.