Fjell er områder over den klimatiske skoggrensa og utgjør 60 prosent av landarealet vårt.

Noen av naturtypene i fjellet er særlig avhengige av temperatur, snømengde og fordeling av snø i terrenget. Mange rødlistede arter er knyttet til kalkrike områder. Mange alpine ansvarsarter finnes bare i nord, andre finnes bare sør i Norge.

Økosystemtjenester

Rekreasjon, høsting og sanking.

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Økte temperaturer kan føre til tidligere snøsmelting, mindre snø og lenger vekstsesong. Smågnagere blir negativt påvirket av redusert snødekke og høyfjellsarter kan få redusert leveområde. Mindre snø kan også føre til reduksjon i snøsmelteflom, noe som er positivt for trygghet nedstrøms.

Flere tine-/fryseperioder øker faren for frostskader på planter. Vintergrønne arter er særlig utsatt for redusert og ustabilt snødekke. Både full eksponering og isdekke er skadelig og kan føre til mer mugg og sopp på planter.

Gjengroing/forbusking

Gjengroing/forbusking og heving av skog- og tregrensa. Økning i busker på fjellet kan ha en svak flomdempende effekt, men kan ha en negativ effekt for arter som trenger jevn tilførsel av smeltevann.

Andre konsekvenser

Klimaendrigene kan antageligvis også føre til bedre levekår for bladspisende og knopp-levende insekter.

Samlet sett kan konsekvensene for alpine arter bli tap av leveområder til mer konkurransesterke arter. Det er ventet at varmekjære arter vinner frem i fjellet. Hvis de alpine artene ikke kan etableres høyere opp eller lenger nord vil vi få en reduksjon i artsmangfoldet. Dette kan gjøre økosystemene mindre robust.

OBS! Det er viktig å merke seg at mye av økningen i skogdanning vi ser i dag også kan skyldes reduksjon i utmarksbeite og stølsdrift.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.