Der sjø og hav møter land. Ulik grad av oversvømming gir forskjellige og karakteristiske vegetasjonsbelter. Havstrand/kyst er knyttet til saltvann eller saltvannspåvirkede miljøer.

Økosystemtjeneste

  • benyttes til høsting av råstoff og mat
  • viktig buffer mot skader knyttet til havnivåstigning, stormflo og bølger på bebyggelse og infrastruktur

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning

Kan føre til at havstrandarealet reduseres. Det biologiske mangfoldet som er avhengig av naurtypen kan da bli redusert og mindre robust. Dersom arealet i bakkant er utbygd er det reduserte muligheter for at havstranda kan reetablere seg og naturtypen kan gå tapt.

Havstrendenes funksjon som vannoppsamler og renser av næringssalter og miljøgifter kan også bli redusert. Bebyggelse og infrastruktur kan bli mer utsatt for erosjon og oversvømmelse.

Økt nedbør

Kan føre til økt avrenning av næringsstoffer og utvasking av masser. Eutrofiering forurenser vannet påvirker naturmangfoldet.

Økte temperaturer og lengre vekstsesong

Kan føre til endret høstingstidspunkt.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.