Skog med varmekjære løvtrær på tørr, frisk eller fuktig fastmark. Edelløvskoger med ask og alm har et høyt antall arter, særlig sopp og planter, og naturtypen er et viktig leveområde for mange fuglearter. Løvskogene har andre arter og naturtyper enn i barskogene.

Økosystemtjeneste

  • materialer, er inntektsiklde
  • reduserer faren for erosjon/ løsmasseskred. Dypere rotsystem enn bartrær.
  • beiter i fjellbjørkeskog
  • innsektspollinering (hegg, lind, lønn, selje, rogn)
  • jakt

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Flere arter vil trives i et varmere klima. Sannsynligvis vil mengden løvtrær øke. Økt areal av fjellbjørkeskog kan gå på bekostning av alpine areal.

Sykdommer som almesyke og askeskuddsyke trives bedre i høyere temperaturer. og bjærketrær kan bli mer utsatt for bjørkemålere. Redusert kvalitet på trevirke kan føre til reduserte inntekter og enkelte treslag kan bli fortrengt av svartelistede treslag.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.