Ålegras vokser på sjøbunnen i strandsonen og er viktig oppvekstområde for fiskeyngel og beiteområde for fugl.

Økosystemtjenester

Mat. Marine undervannsenger er oppvekstområder for fiskeyngel og andre kommersielle arter.

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning

Havnivåstigning vil føre til at fjæresona helt, delvis eller periodevis blir stående under sjøvann. Dette kan gi tap av ålegras og reduksjon av viktige fiskebestander.

Økt temperatur

Økte temperaturer kan få negative konsekvenser for smalt ålegras som er var for endringer i temperatur.

Økt nedbør

Økt nedbør kan føre til økt avrenning av næringsstoffer fra land.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.