Strandeng og strandsump er viktige hekke- og rasteplasser for fugl, og reduserer hastighet, høyde og varigheit på bølger.

Økosystemtjenester

  • Rett vegetasjonsdekke på strandenga kan stabilisere og hindre erosjon
  • Renser vann som renner inn i fjæresonen. Naturtypen er derfor viktig for rensing av miljøgifter.
  • Beite, slått og høsting av råstoff.
  • Reduserer varighet på stormflo ved å ta opp vann.

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning kan føre til saltere vann og tap av arealer som for eksempel beiteområder for både fugl og bufe, og slåttemark.

Kraftigere vinterstormer kan redusere populasjonsstørrelsen til strandplanter.

Tiltak