Flere utforminger kan ha viktige arter og naturtyper.

Kalkrik helofyttsump (storvokste sumpplanter) er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Kalksjøer er en utvalgt naturtype med forskrift etter naturmangfoldloven.

Økosystemtjenester

  • drikkevannskilde, til vanning av landbruksareal og vannkraftsproduksjon
  • rekreasjon og friluftsliv slik som fiske, bading og turgåing.

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer, lenger vekstsesong og tørke 

Kan føre til synkende oksygenkonsentrasjon i dypvannet, og økning i risiko for oppblomstring av giftige blågrønnalger som også spres lenger nord. Det kan gi lenger vekstperiode, økt vekst av begroingsalger og raskere gjengroing av innsjøer. Små dammer kan bli tørrlagte grunnet tørke. Dette fører igjen til dårligere eller manglende tilgang på vann.

Økt nedbør

Økt nedbør kan føre til økt avrenning og forurensning av drikkevann. Det kan bli farlig å bade i noen områder, og fiskemulighetene påvirkes negativt. Moderat økning av vannføring i elver kan føre til mer utvasking av humus.
Ved ekstremnedbør kan man få en fortynningseffekt som gir mindre humus i vannet.

Både økt nedbør og økte temperaturer kan gi økt fare for skred.

Isgang

Isgang kan føre til skader på kantvegetasjon.

Mindre isdekke

Mindre isdekke om vinteren gir høyere energibruk, stress og dødelighet hos laksefisk. Kortere periode med isdekking gir økt sirkulasjonsperiode i innsjøer. Dette motvirker effektene av økt stratifisering på grunn av temperaturøkning.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Klimatilpasning i regional plan

Plannivået bør inneholde regionale utviklingstrekk og utfordringer som påvirkes eller oppstår som følge av klimaendringer. Ulike alternativer for langsiktig utvikling bør vurderes.

Regional planstrategi skal omtale behovet for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye planer i lys av forventede klimaendringer og tidligere uønskede naturhendelser.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.