Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår.

Arter påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Hovedprinsipper for klimatilpasset naturforvaltning

Sikre store, varierte og sammenhengende naturområde

Sikre store, varierte og sammenhengende naturområder og korridorer som binder disse sammen.

Bevare oppvekstområder og artdiversitet

Bevare oppvekstområder og artdiversitet både på land og i vann og hindre ytterligere belasting på naturen utover klimapåvirkninger, som f. eks utbygging og ferdsel. Dette for å redusere den totale belastningen på naturmiljøet.

Sikre viktige nøkkelbiotoper og forflytningskorridorer

Sikre viktige nøkkelbiotoper og forflytningskorridorer mellom dem. Nøkkelbiotoper er viktig for å sikre artsmangfold.

Bevare skog

Skogen er blant annet viktig som leveområde for å bevare et stort genetisk mangfold. Den er også viktig som flom- og skredbuffer, næringsressurs, rekreasjons- og høstingsområde. Hule eiker og kalklindeskog er spesielt viktig i denne sammenheng fordi de har status som utvalgte naturtyper.

Bevare og restaurere naturlig kantvegetasjon og sammenhengende blågrønn struktur

Dette for å skape skygge/skjul, filtrere vannet, dempe erosjon, sikrer levested og forflytningskorridorer for planter og dyr på land og vann.

Bevare våtmarksområder

De er viktige habitat for ulike arter. Våtmark filtrerer vann, og kan virke som flombuffer og fordrøyningsområde.

Bevare naturtyper og arter i kyst- og fjæresonen

Dette for å sikre viktig leve- og spredningsområder for naturtyper og arter. Naturtyper og vegetasjonen i kyst- og strandsonen kan dempe effektene av havnivåstigning, stormflo og erosjon, og dermed sikre boliger, infrastruktur og andre verdier mot klimaendringer.

Bevare flommarkskog og åpen flomfastmark

Bevare flommarkskog og åpen flomfastmark og unngå nedbygging som kan redusere disse. Avgrensing i bruk av områder langs vassdrag er også viktig. Elvesletter gir reduksjon i flomtopper og er viktig for å redusere erosjon rundt vassdrag og sikre boliger og infrastruktur ved flom.

Restaurere ødelagte og degraderte lokaliteter

Restaurere ødelagte og degraderte lokaliteter for å stoppe tapet av biologisk mangfold og bedre den aktuelle naturtypens verdi i klimatilpasningssammenheng. God og effektiv restaurering er en forutsetning for å nå mange av de nasjonale miljømålene Norge har satt seg.