Driftvollene er bygget opp av tang og tare som er skylt på land. Naturtypen har et stort og særpreget artsmangfold med flere rødlistede eller regionalt sjeldne insekter, og er viktig som rasteplass for fugler.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • tang og tare til jordforbedring og fôr
  • beiteressurs
  • pollinering
  • fugletitting/-fotografering

Klimakonsekvenser

Økt temperatur

Økt temperatur kan gi lenger vekstsesong.

Havnivåstigning

Havnivåstigning kan føre til at driftvoller skylles lengre inn på land. Her kan de havne i poller og littoralbasseng og gjennom forråtnelsesprosesser endre miljøbetingelsene for andre organismer. Driftvoller som bygges opp av tang og tare på eksponerte strender, kan skylles på havet igjen ved høyvann, og dette kan skje hyppigere med økende frekvens av ekstremvær med stormflo. I noen tilfeller er det mulig at økt havnivå kan forhindre oppbygging av driftvoller ved at de hele tiden vil skylles ut igjen.

Stormflo og ekstremvær

Stormflo og ekstremvær kan hindre oppbygging av driftvollene ved at de blir skylt oftere på sjøen. De blir derfor redusert i omfang og flytter seg oppover i fjæresonen.

Summen av dette kan bli at artssammensetningen på driftvoller endres og reduseres dersom de ikke kan reetableres i bakkant.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.