Flomskogsmark med gråor er områder i dalbunner langs elver som oversvømmes i perioder med flom. Naturtypen er avhengig av høy vannstand og jevnlig oversvømming.

Flomskogsmark er listet som VU i Norsk rødliste for narutyper (2018).

Økosystemtjeneste

  • erosjonsbeskyttelse
  • vannrensing av næringssalter/miljøgifter
  • tar opp vann og reduserer flom
  • ved og tømmer
  • beiteressurs
  • pollinering
  • jakt

Klimakonsekvenser

Økt nedbør

Store nedbørsmengder i flomskogsmark kan føre til betydelig jorderosjon. Skogens evne til å ta opp vann reduseres betydelig, og jordsmonn og sediment i skogene kan bli skylt vekk og naturtypens arealer reduseres. Redusert evne til å ta opp vann øker elvens hastighet nedstrøms.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.