Økosystemtjenester

  • stabiliserer strandlinja
  • kystbeskyttelse mot ekstreme stormer og havnivåstigning, og samler opp/renser vann
  • råvarer som sand som blant annet kan benyttes til utvinning av mineraler

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning, økt nedbør og økt stormaktivitet

Havnivåstigning, økt nedbør og økt stormaktivitet kan føre til at naturtypen kan bli satt under vann, og flyttes parallelt med havnivåstigningen. Bebyggelse nær sjøen kan derfor bli mer utsatt for erosjon og uvær, og miste sin effekt som beskytter av strandlinjen. I tillegg kan uttak av grus- og steinsand gi ytterligere erosjon.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.