Kilder er oppkommer eller grunnvannsframspring og bekkestrekninger nedstrøms kilder. De er karakterisert av jevn vannføring og jevn vanntemperatur gjennom hele året og har generelt høyere kalkinnhold enn omkringliggende naturtyper.

Vegetasjonen i selve kilden og langs kildekanten domineres av kildemosearter og tuffmoser. Kildene kan være viktige voksesteder for arter som ellers bare finnes i fjellet eller fjellnære områder og som regionalt er sjeldne eller truet.

Økosystemtjenester

  • lagrer vann
  • gir viktig kunnskap om blant annet grunnvannet, klimaforhold og geologi

Klimakonsekvenser

Økt nedbør kan øke faren for flom. Kildemarker har en tendens til å være vannmettet og har derfor en redusert kapasitet til vannlagring. Disse overfører dermed nedbør raskt til bekker og elver.'

Tiltak