Kilder er oppkommer eller grunnvannsframspring og bekkestrekninger nedstrøms kilder. De er karakterisert av jevn vannføring og jevn vanntemperatur gjennom hele året og har generelt høyere kalkinnhold enn omkringliggende naturtyper.

Vegetasjonen i selve kilden og langs kildekanten domineres av kildemosearter og tuffmoser. Kildene kan være viktige voksesteder for arter som ellers bare finnes i fjellet eller fjellnære områder og som regionalt er sjeldne eller truet.

Økosystemtjenester

  • lagrer vann
  • gir viktig kunnskap om blant annet grunnvannet, klimaforhold og geologi

Klimakonsekvenser

Økt nedbør

Økt nedbør kan øke faren for flom. Kildemarker har en tendens til å være vannmettet og har derfor en redusert kapasitet til vannlagring. Disse overfører dermed nedbør raskt til bekker og elver.'

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.