Palsmyr er en sjelden naturtype. Den består av en kjerne av permafrost som kan smelte og det vokser sjeldne plantearter i kanten.

Palsmyr er listet som EN i Norsk rødliste for naturtyper.

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • bærsanking
  • beiteressurs
  • pollinering 

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer

Økte temperaturer fører til at palsmyrene forsvinner. Hvis kjernen i palsmyren smelter blir naturtypen mindre egnet for spesialiserte arter.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.