Sanddyner langs kysten inneholder en rekke spesialiserte arter av planter og sopp og en rekke sjeldne og rødlista arter, særlig varmekjære arter i sørlige deler av Norge. Sanddynemark og sandstrender har også vist seg å være viktige brohoder for naturlig innvandrende arter til Norge, spesielt karplanter.

Sanddynemark er listet som VU i norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenster

  • Kulturmark til beite og slått.
  • Renser drikkevann.
  • Sikrer mot kysterosjon ved å dempe bølgepåslag.

Klimakonsekvenser

Havnivåstigning

Havnivåstigning kan føre til tap eller reduksjon av sanddyner fordi de ofte er i arealskvis fra før. Tap av naturtypen fører til redusert artsmangfold, tap av ferskvannskilder og en viktig næringsressurs.

Økt nedbør

Økt nedbør kan føre til økt avrenning fra landbruket.

Økt stormaktvitet

Økt stormaktvitet kan også gi økt erosjon og dermed vaske ut sanddynene.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.