Myr er et økosystem med høy grunnvannsstand. Naturtypen dannes ved akkumulering/opphoping av torv fra nedbryting av torvmose. Nedbrytingen skjer uten tilgang på oksygen (ved anaerobe forhold). Områdene blir oksygenfrie når vannstanden er høy og det er rikelig tilgang på vann.

Økosystemtjenester

  • produserer torv og bær
  • pollinering
  • fungerer som svamper og renser vann
  • regulerer avrenning fra våtmarkssystemer ved opptak av vann i sumpjord, torv og torvmosar og fungerer som en buffer mot flomtopper
  • erosjonsbeskyttelse

Klimakonsekvenser

Økte temperaturer og lengre vekstsesong

Økte temperaturer og lengre vekstsesong kan gi økning av buskvekster på næringsfattige nedbørsmyrer. Økt forbusking kan gjøre bærplukking vanskeligere og redusere artsmangfoldet knyttet til myr.

Økt nedbør

Økt nedbør kan redusere myrens evne til å akkumulere vann fordi den er vannmettet. Økning i vannmettet areal gjør at mer torv brytes ned uten tilgang på oksygen. Dette gir økt lagring av klimagasser.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.